Algemene voorwaarden
& Privacyverklaring

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van DB PrintMedia / website: Printtable.nl.
De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de website van Printtable.nl. 

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Printtable.nl behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Printtable.nl erkend.

1.4 Printtable.nl garandeert dat de geleverde producten beantwoorden aan de overeenkomst en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering

2.1 Aan de leveringsplicht van Printtable.nl zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Printtable.nl geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder “Postnl / UPS”, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

3. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen op de site zijn in EURO’s en exclusief 21% BTW.

3.4 Prijzen in offertes blijven 10 werkdagen geldig.

4. Zichttermijn / herroepingsrecht

4.1 Het herroepingsrecht geldt niet voor: – diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen; – goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben.

5. Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Printtable.nl, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand. Printtable.nl houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

5.2 Printtable.nl respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

5.3 Printtable.nl maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

5.4 Printtable.nl zal uw persoonlijke gegevens uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

5.5 Als u bij Printtable.nl een gratis stijlboek aanvraagt, bewaren wij uw gegevens op een Server. Door het verstrekken van uw e-mailadres en telefoonnummer ontvangt u de gratis stijlboek. Printtable.nl heeft na de aanvraag altijd het recht om met deze gegevens contact met u op te nemen

6. Garantie / Retourneren

6.1 Printtable.nl garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.

6.2 De garantietermijn van Printtable.nl komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Printtable.nl is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Printtable.nl) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

6.4 Indien klachten van de afnemer door Printtable.nl gegrond worden bevonden, zal Printtable.nl naar haar keuze de geleverde zaken kosteloos retour nemen.

6.5 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Printtable.nl in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten bewerken; C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Printtable.nl en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

7. Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Printtable.nl zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Printtable.nl slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.4 Aanbiedingen van Printtable.nl gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

7.5 Printtable.nl kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

7.7 Acties, Beursaanbiedingen en extra kortingen gelden niet voor de dealers.

8. Afbeeldingen en specificaties

8.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Printtable.nl gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

9. Overmacht

9.1 Printtable.nl is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. 

9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Printtable.nl alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

9.3 Printtable.nl behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Printtable.nl gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

9.4 Indien Printtable.nl bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

10. Aansprakelijkheid

10.1 Printtable.nl is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan objecten door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg één van onze medewerkers.

10.2 Printtable.nl is niet aansprakelijk voor fouten op de site en enige vorm van schade die is ontstaan door het monteren/gebruiken van artikelen gekocht op Printtable.nl.

10.3 DB PrintMedia / Printtable.nl kan ten aller tijden niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruiken van, namen, logo’s, teksten, gepatenteerde en beschermde items en ontwerpen. De verantwoordelijkheid ligt in het geheel bij de opdrachtgever zelf.

Scroll naar top